about en

אודותינו

הקרן לשמירת הטבע והמורשת היא עמותה רשומה ללא כוונות רווח שהוקמה כדי לסייע לרשות הטבע והגנים (רט”ג) במשימות החשובות של שמירה על הטבע, הנוף והמורשת של ארץ ישראל.

הקרן לשמירת הטבע והמורשת פועלת בשיתוף פעולה מלא עם רשות הטבע והגנים כדי להשיג ארבעה יעדים עיקריים:

שמירה על המגוון
הביולוגי ועל מערכות אקולוגיות, הגנה על החי והצומח וטיפוחם.

שימור ושחזור של אתרי מורשת לטובת המבקרים בגנים הלאומיים, בפארקים ובשמורות הטבע.

חינוך ויחסי ציבור למען הנחלת החשיבות של שמירה על הטבע, הנוף והמורשת.

הגנה על החי
והצומח וטיפוחם

הוועד המנהל

הקרן לשמירת הטבע והמורשת פועלת לגיוס תרומות בארץ ובחו”ל, יוזמת אירועי תרבות ופעילות ציבורית על מנת לעורר מודעות לנושאי טבע ומורשת בישראל. לקרן אגודות ידידים באנגליה, בגרמניה ובארה”ב המסייעות לה במימוש יעדיה. האסיפה הכללית של העמותה כוללת כ-60 חברים המייצגים את כל גווני הקשת הפוליטית והחברתית בישראל, בהם אנשי מדע, כלכלה, אנשי ציבור ואנשים מהשורה חדורי תחושת שליחות עמוקה בהתנדבותם למען מטרות העמותה.

 

שמות חברי הנהלת הקרן לשמירת הטבע והמורשת, נכון לשנת 2019:

שם
תפקיד
מר מתן וילנאי
נשיא
גב’ ורדית קפלן
יו”ר
מר עוזי ברזילי
מנכל
הוועד המנהל
מר דוד יערי
מר עמי אתגר
גב’ נילי פרדריך
מר איתמר בן מאיר
ד”ר אליעזר פרנקנברג
מר יובל ארד
ד”ר ישראל פלג
מר קרל פרקל
גב’ תמר גיא

רשות טבע והגנים

רשות הטבע והגנים (רט”ג) הינה גוף ממשלתי האמון מתוקף חוק על הגנת הטבע, הנוף והמורשת בישראל. כדי לבצע את הפעולות האלו כראוי, נקבעו לרט”ג שלוש מטרות עיקריות:
1. שמירה על המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות ונופי הארץ בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.
2. שמירה על אתרי מורשת בגנים לאומיים ובשמורות טבע, וטיפוחם למען קהל המבקרים.
3. הסברה וחינוך לשמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת, למען הגברת מודעות הציבור לנושאים אלו.
רט”ג היא תאגיד על פי חוק וכפופה לשר להגנת הסביבה. מרבית תקציבה ממומן מהכנסותיה העצמיות, בעיקר מדמי כניסה לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים.

ארגון הפקחים הבינלאומי

ארגון הפקחים הבינלאומי נוסד בשנת 1992 במטרה לאחד את פקחי העולם לתמוך ולשתף בידע. הארגון כולל 70 מדינות, למעלה מ-100 ארגוני שמירת טבע, ומקיף את כל יבשות העולם. הקרן לשמירת הטבע והמורשת עודדה את הצטרפותם של פקחי רשות הטבע והגנים לארגון הפקחים הבינלאומי. פקחי הרשות נמצאים בחוד החנית של המאבק על חיות הבר והצומח בישראל. בכנסים הבינלאומיים שמקיים הארגון עולים אתגרים משותפים איתם מתמודדים הפקחים: ציד לא חוקי, פגיעה במקרקעין ושריפות.

Close Menu

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף

Made by: Minuf Digital

Skip to content