רשות הטבע והגנים (רט"ג)

הקרן לשמירת הטבע והמורשת (INHF) תומכת ישירה של רשות הטבע והגנים (רט"ג).

באוגוסט 1963 אישרה הכנסת את חוק גנים לאומיים ושמירת טבע. על פי חוק זה קמו שתי רשויות ממשלתיות עצמאיות: רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע. שתי הרשויות אוחדו בשנת 1998 לרשות אחת – רשות הטבע והגנים.

רט"ג היא גוף ממשלתי הממונה על הגנת הטבע, הנוף והמורשת בישראל. כדי לבצע את הפעולות האלו כראוי, נקבעו לרט"ג שלוש מטרות עיקריות:

  • שמירה על המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות ונופי הארץ בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע ובשטחים הפתוחים.
  • שמירה על אתרי מורשת בגנים לאומיים ובשמורות טבע, וטיפוחם למען קהל המבקרים.
  • הסברה וחינוך לשמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת, למען הגברת מודעות הציבור לנושאים אלו.

רט"ג היא תאגיד על פי חוק וכפופה לשר להגנת הסביבה. מרבית תקציבה ממומן מהכנסותיה העצמיות, בעיקר מדמי כניסה לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים. פעילות רט"ג מאורגנת בארבעה מחוזות, ולכל מחוז שליטה על שמורות הטבע, הגנים הלאומיים ומגוון ערכי הטבע שבאזורו.